Kascontrolecommissie

De kascommissie bestaat uit twee leden van onze vereniging en heeft tot taak:

  • het jaarlijks controleren van de financiële administratie van onze penningmeester.
  • verslag uitbrengen tijdens de jaarvergadering.

Leden van de kascontrolecommissie hebben gedurende twee jaar zitting in deze commissie. Ieder jaar wordt één lid vervangen.