Privacy verklaring

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Voor onze vereniging betekent dat er een Privacybeleid is opgesteld. Hierin is te vinden welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd en hoe (en waarom) deze worden bewaard. Het Privacybeleid is te vinden op onze website. Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat leden, donateurs of andere betrokkenen akkoord gaan met het Privacybeleid.

In de ledenvergadering van oktober is er reeds ingestemd met dit beleid. Wij plaatsen het volledigheidshalve op onze website.

PRIVACYBELEID VAN CARNAVALSVERENIGING D’N TUUTEKOP

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Carnavalsverenging D’n Tuutekop(hierna: “C.V. D’n Tuutekop” ) verwerkt van haar leden en donateurs.

Indien je lid wordt van C.V. D’n Tuutekop, of om een andere reden persoonsgegevens aan C.V. D’n Tuutekop verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Bestuur C.V. D’n Tuutekop, Reysenbeckstraat 39, 0615196895, KvK nummer 40164537.

De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via secretaris@tuutekop.nl.

2. Welke gegevens verwerkt C.V. D’n Tuutekopen voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)

            d) foto’s en video’s (gemaakt tijdens onze evenementen)
            e) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social 

media accounts 
2.2       C.V. D’n Tuutekopverwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende        doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het    lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou

aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, 
b)         je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen 

van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van C.V. D’n Tuutekop;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld,      bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

d)         tijdens evenementen worden er foto’s en/of video’s gemaakt en geplaatst op www.tuutekop.nl  en/of social media. Deze dienen ter promotie.

3. Bewaartermijnen 

C.V. D’n Tuutekop verwerkt je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1       Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft C.V. D’n Tuutekoppassende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2       Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan C.V. D’n Tuutekopgebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij indien van toepassing een verwerkersovereenkomst. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1       Via de ledenadministratie van C.V. D’n Tuutekopkan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. C.V. D’n Tuutekopzal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2       Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie. 

5.3       Indien je klachten hebt over de wijze waarop C.V. D’n Tuutekopje persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met het Bestuur van C.V. D’n Tuutekop via secretaris@tuutekop.nl.

5.4       Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan secretaris@tuutekop.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

Gerelateerde berichten

24 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.